Odsetki od alimentów – jak się je liczy?

Jeżeli rodzic, który powinien płacić alimenty, lekceważy swój obowiązek, dziecko może otrzymywać środki z funduszu alimentacyjnego. Dla dłużnika alimentacyjnego oznacza to jeszcze większy dług, bo do wypłaconych świadczeń doliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Ile wynoszą ustawowe odsetki w 2021 roku?

image

Czym jest i jak działa fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny powstał w 2007 r. Jego celem jest finansowe wsparcie osób, które mimo sądowego wyroku nie otrzymują alimentów. Aby starać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego, konieczne jest posiadanie dokumentu wydanego przez komornika sądowego stwierdzającego bezskuteczność egzekucji. Należy go dołączyć do wniosku – alimenty z funduszu nie są wypłacane z urzędu.

Komornik dysponuje szeregiem narzędzi – może np. zająć wynagrodzenie czy rachunki bankowe dłużnika alimentacyjnego – ale te działania nie zawsze przynoszą oczekiwany rezultat. Wówczas wierzyciel alimentacyjny, czyli osoba uprawniona do alimentów, może złożyć wniosek o ich wypłatę z funduszu.

Aby otrzymywać alimenty z funduszu alimentacyjnego, wierzyciel alimentacyjny musi spełnić kryterium dochodowe. Jednocześnie maksymalna kwota, jaką wypłaca fundusz to 500 zł miesięcznie.

Zaległe alimenty a fundusz alimentacyjny

Osoby, które nie otrzymują zasądzonych na ich rzecz alimentów, często pytają, czy fundusz alimentacyjny wypłaca zaległe alimenty lub czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty. Odpowiedź brzmi: nie. Z funduszu wypłacane są jedynie bieżące alimenty, czyli od miesiąca, w którym uprawniona osoba złożyła wniosek. Jak wyegzekwować zaległe alimenty u komornika?

To, że komornik stwierdził bezskuteczność egzekucji, nie oznacza wcale, że w przyszłości sytuacja nie może się zmienić. Komornik ma obowiązek monitorować, czy dłużnik np. nie zaczął pracować. Wierzyciel alimentacyjny ma zatem szansę na odzyskanie zaległych należności. W sytuacji jednak, gdy korzysta on z funduszu alimentacyjnego, wszystkie wyegzekwowane od dłużnika pieniądze są przekazywane na spłatę długu w funduszu. W praktyce zatem na otrzymanie zaległych alimentów najczęściej trzeba trochę poczekać.

Odsetki za alimenty – ile wynoszą?

Jeżeli alimenty wypłaca fundusz alimentacyjny, to dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do ich zwrotu. Co więcej, kwotę wypłaconych świadczeń musi oddać wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W praktyce dla dłużnika oznacza to dodatkowe koszty.

Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2021 roku? Wysokość odsetek ustawowych zmienia się w czasie. Ma to związek z tym, jak są one wyliczane – ich wartość uzależniona jest od stóp procentowych NBP. Od 29 maja 2020 r. odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 5,60 proc. Dla przykładu w okresie od 18 marca do 8 kwietnia 2020 r. wynosiły one 6,50 proc., a od 9 kwietnia do 28 maja 2020 r. 6 proc.

Odsetki nalicza nie tylko fundusz – może to robić także komornik sądowy. To jednak zależy od wierzyciela alimentacyjnego. Z reguły we wzorach wniosków o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych znajduje się pytanie, czy wierzyciel alimentacyjny chce naliczania odsetek.

image

Jak obliczyć odsetki od długu alimentacyjnego?

Obliczenie odsetek nie jest specjalnie skomplikowane – wystarczy posłużyć się wzorem. Prezentuje się on następująco: kwota zaległości * liczba dni zwłoki * wysokość procentowa odsetek / 365. Jeszcze łatwiejszym sposobem jest skorzystanie z kalkulatora odsetek od alimentów. Można je znaleźć na stronach internetowych związanych z branżą finansową.

Z reguły wierzyciel nie musi samodzielnie wyliczać kwoty odsetek. Przykładowo we wniosku o wszczęcie egzekucji o alimenty wystarczy tylko podać datę, od której odsetki mają być naliczane. Z kolei pracownicy kancelarii czy funduszu alimentacyjnego korzystają z programów, które automatyzują naliczanie odsetek od podanych kwot.

Umorzenie alimentów – co z odsetkami?

Czasem powodem tego, że wierzyciel alimentacyjny zwraca się do funduszu alimentacyjnego, jest sytuacja materialna dłużnika. Zdarzają się sytuacje, w których ojciec lub matka nie płaci alimentów np. z uwagi na chorobę. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje możliwość umorzenia alimentów.

Osoba, która ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i utrzymuje się z pomocy rodziny czy niewielkiego świadczenia w postaci choćby zasiłku stałego, najczęściej nie jest i nie będzie w stanie spłacić wypłaconych przez fundusz alimentów wraz z odsetkami. Wspomniana ustawa pozwala na umorzenie należności alimentacyjnych w określonych okolicznościach. Dotyczy to zarówno wypłaconych świadczeń, jak i naliczonych od nich odsetek.

...
Zespół Legeli