Pozew o uchylenie alimentów – jak uniknąć płacenia alimentów?

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z momentem ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Osiągnięcie przez córkę czy syna pełnoletniości może jednak umożliwić rodzicowi uchylenie się od alimentów. O tym w każdym przypadku decyduje sąd.

image

Pozew czy wniosek o uchylenie alimentów?

W sytuacji, gdy rodzic chce uzyskać zwolnienie z obowiązku płacenia alimentów na dorosłe dziecko, wniosek o uchylenie alimentów nie wystarczy – konieczny jest pozew. Rodzic, który nie chce płacić alimentów, musi złożyć w sądzie pozew o uchylenie alimentów. Jak powinien wyglądać taki pozew i jakie informacje należy w nim zawrzeć? Od strony formalnej musi on zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew o uchylenie alimentów,
  • dane osobowe i adresowe oraz numery PESEL stron – powoda i pozwanego,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • informacje o tym, jaki sąd ustalił obowiązek alimentacyjny – wraz z podaniem sygnatury akt,
  • informację o tym, od kiedy obowiązek alimentacyjny ma zostać uchylony – należy wskazać datę.

Powyższe informacje nie są wszystkimi, jakie muszą znaleźć się we wniosku o uchylenie alimentów. Jak napisać pozew o zniesienie alimentów? Najważniejszą częścią tego dokumentu jest uzasadnienie. Należy dokładnie opisać, co zmieniło się od czasu zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz dorosłego już dziecka.

Chcesz samodzielnie napisać pozew o zniesienie alimentów? Skorzystaj ze wzoru, dzięki czemu nie pominiesz żadnej istotnej informacji. Wzór pozwu o uchylenie alimentów znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych sądów rejonowych, np. Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Kiedy możliwe jest uchylenie alimentów?

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko może mieć miejsce w sytuacjach wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rodzic może uchylić się od płacenia alimentów, gdy wiąże się to dla niego z nadmiernym obciążeniem. Także brak starań dziecka w kierunku uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się jest przesłanką do tego, aby zostało ono pozbawione świadczenia alimentacyjnego.

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko – nadmierny uszczerbek dla rodzica

Rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dorosłe dziecko, gdy zmusza go do tego jego sytuacja finansowa. Splot niekorzystnych zdarzeń – w tym np. choroba – może spowodować, że rodzic popadnie w niedostatek. Taki stan oznacza, że nie jest on w stanie zaspokoić własnych potrzeb życiowych – opłacić mieszkania czy kupić żywności.

Jeżeli rodzic przed sądem wykaże, że jego aktualne dochody nie pozwalają mu dalej partycypować w kosztach utrzymania dorosłego dziecka, sąd może uchylić alimenty. Trzeba jednak pamiętać, że niekorzystna sytuacja finansowa powoda nie zawsze będzie oznaczać, że sąd przychyli się do jego żądania. Znaczenie ma też to, czy sytuacja ta jest trwała, czy też przejściowa, np. spowodowana utratą pracy.
Powołując się w pozwie o uchylenie alimentów na tę przesłankę, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową. Może to być np. decyzja przyznająca rentę czy dokumentacja medyczna.

image

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko – dziecko nie dąży do usamodzielnienia się

Z reguły uzyskanie pełnoletności nie oznacza, że dziecko przestaje się uczyć. Przeciwnie – najczęściej kontynuuje ono edukację w szkole policealnej czy na studiach. Wówczas pomoc rodziców w dalszym ciągu jest uzasadniona, a to oznacza, że ustanie obowiązku alimentacyjnego jest wykluczone. Zdarza się jednak, że syn czy córka wcale nie dążą do tego, aby zdobyć wykształcenie i się usamodzielnić.

Gdy dziecko po raz kolejny zmienia zainteresowania i – co za tym idzie – kierunek studiów (lub zostaje skreślone z listy studentów), to świadczenie alimentacyjne może zostać mu odebrane. Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko, które nie dąży do niezależności finansowej, również jest prawnie możliwe. Przyjmuje się, że przyczynianie się przez rodziców do utrzymania dorosłego dziecka, które nie osiąga wyników w nauce, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jak udowodnić, że dziecko nie zdobywa wykształcenia? Wystarczy np. informacja ze szkoły czy studiów o skreśleniu z listy uczniów (studentów). Jeżeli dziecko się uczy, będzie musiało przedstawić stosowny dokument.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego – o tym decyduje sąd

Jak uchylić się od płacenia alimentów? Jeżeli zachodzi jedna z wyżej opisanych okoliczności, wystarczy złożyć pozew do sądu. O tym jednak, czy rodzic nie będzie musiał już płacić na dorosłe dziecko, zdecyduje sąd. Inaczej mówiąc, zobowiązany do płacenia alimentów rodzic, nie powinien samodzielnie wstrzymywać się od ich zapłaty. Jeżeli tak postąpi, może spodziewać się zajęcia przez komornika wynagrodzenia, świadczenia emerytalno-rentowego, rachunku bankowego czy innych składników majątkowych.

Jeżeli sąd przychyli się do roszczenia zawartego w pozwie, wskaże datę, od której rodzic nie będzie musiał uczestniczyć w utrzymaniu swojego dorosłego syna czy córki. Od tej momentu dziecku nie będą już przysługiwać alimenty.

...
Zespół Legeli