Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – jak napisać, formalności, koszty

O przywrócenie praw rodzicielskich może starać się każdy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej. Aby jednak sąd przychylił się do wniosku rodzica, musi ustać przyczyna, która stała za pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Jak napisać wniosek i gdzie go złożyć?

image

Jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Czy można odzyskać odebrane prawa rodzicielskie? Tak – sąd może zmienić decyzję, ale do tego potrzebny jest wniosek samego zainteresowanego, czyli rodzica. Jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej? Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe i adresowe oraz numery PESEL wnioskodawcy i uczestnika (odpowiednio rodzica starającego się o przywrócenie władzy rodzicielskiej i drugiego rodzica),
  • oznaczenie prawomocnego postanowienia/wyroku sądowego,
  • uzasadnienie – rodzic powinien wskazać, co się zmieniło od momentu, gdy został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej – wniosek.
Nie czujesz się na siłach, by samodzielnie sporządzić wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej? Skorzystaj z pomocy ekspertów lub gotowego wzoru. Znajdziesz go na stronach internetowych sądów, np. Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – uzasadnienie

Jak odzyskać prawa rodzicielskie do dziecka? Kluczem jest przygotowanie wniosku wraz z uzasadnieniem. To właśnie ta część sprawia rodzicom największą trudność. Tymczasem wystarczy tylko krótko opisać zmiany w sytuacji rodzica.

Przykład: jeżeli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu przebywania za granicą i w tym czasie nie interesował się dzieckiem, to jego powrót do kraju, odnowienie kontaktów z dzieckiem i regularne płacenie alimentów może spowodować, że zostanie mu przywrócona władza rodzicielska.

Do przygotowanego uzasadnienia warto dołączyć dokumenty, które będą potwierdzać jego treść. Załącznikiem może być np. zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę prowadzącego działalność na terenie Polski.

Gdzie złożyć wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Jak odzyskać prawa rodzicielskie? Podstawą jest złożenie wniosku do sądu. Właściwym do rozpatrzenia wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej jest sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich). Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej należy skierować do tego sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania (pobytu) dziecka. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • osobiście – składając komplet dokumentów w biurze podawczym sądu,
  • za pośrednictwem poczty – wniosek najlepiej wysłać listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania przesyłki.

Wniosek należy opłacić – opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł. Dowód uiszczenia opłaty warto dołączyć do składanych dokumentów.

image

Na czym polega przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Przywrócenie władzy rodzicielskiej polega na przywróceniu rodzicowi praw i obowiązków względem dziecka. Odbywa się to zawsze po przeprowadzeniu przez sąd postępowania dowodowego – w jego toku sąd:

  • bada czy ustały przyczyny, z powodu których rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • przeprowadza wywiad środowiskowy,
  • przesłuchuje świadków,
  • zapoznaje się z przedstawionymi w trakcie postępowania dokumentami.

Ile trwa odzyskanie praw rodzicielskich w sądzie? Sprawy o odzyskanie praw rodzicielskich nie trwają krótko. Sąd musi upewnić się, że nie ma już przeszkód, które spowodowały, że rodzic nie mógł należycie zajmować się dzieckiemS. Z uwagi na to, że sąd musi zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją czy przesłuchać świadków, rodzic starający się o odzyskanie praw rodzicielskich musi uzbroić się w cierpliwość.

...
Zespół Legeli