Świadek w sprawie rozwodowej – czego się spodziewać?

Nie zawsze małżonkom udaje się uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie. Gdy istnieje między nimi spór co do tego, który z nich jest winny rozpadowi pożycia, konieczne jest powołanie świadków mających wiedzę na temat ich wzajemnych relacji. Jak wygląda powołanie świadka w sprawie rozwodowej? Jakie pytania padają na sprawie rozwodowej?

image 1

Świadkowie w sprawie rozwodowej – kto może być świadkiem?

Kto może zostać wezwany jako świadek na rozprawie rozwodowej? Każda osoba mająca wiedzę o relacjach między małżonkami. Najczęściej na świadków powoływane są następujące osoby:

 • znajomi/przyjaciele małżonków – często mają oni wiedzę o tym, jak zachowywali się małżonkowie względem siebie i co było powodem pogorszenia się ich relacji,
 • sąsiedzi – mogli być świadkami np. awantur czy interwencji policji,
 • członkowie rodziny – z reguły również mają wiedzę na temat sytuacji w małżeństwie.

Czy każdy może zostać wezwany na świadka? Nie – świadkiem na rozprawie sądowej nie może być m.in.:

 • mediator, który prowadził mediację między małżonkami – chyba że zostanie on zwolniony przez małżonków z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej,
 • osoba chora psychicznie – osoba ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną może być niezdolna do opowiedzenia o zajściach, których była świadkiem.

Wiele osób jest zaskoczonych, gdy otrzymają wezwanie z sądu. Często zastanawiają się one, czy będą mogły odmówić zeznań.

Co mówić na sprawie rozwodowej?

Masz stawić się do sądu jako świadek na rozprawie rozwodowej? Możesz mieć wątpliwości co do tego, co mówić na sprawie rozwodowej. Przede wszystkim jako świadek masz obowiązek mówić wyłącznie prawdę – za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

Mieszkasz setki kilometrów od sądu, w którym rozstrzygana jest sprawa o rozwód? Jesteś osobą niepełnosprawną? Możesz złożyć wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania. Wzór wniosku o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania znajdziesz m.in. na stronie internetowej sądu.

Jeżeli zostałeś wezwany na świadka, to skoncentruj się na sytuacjach, których rzeczywiście byłeś świadkiem. Dla sądu to, co mówił ci jeden z małżonków, będzie interesujące w mniejszym stopniu. Staraj się mówić zwięźle i konkretnie.

Jakie pytania padają na sprawie rozwodowej?

Gdy małżonkowie nie są zgodni co do rozwodu, to sąd bada ich wzajemne relacje. Aby je ustalić, świadkom zadawane są pytania. Jakie pytania padają na sprawie rozwodowej? Oto przykładowe pytania, jakie sąd zadaje na sprawie rozwodowej:

 • Jak długo świadek zna małżonka/małżonków?
 • Czy i jaką wiedzę ma świadek o problemach małżeńskich stron?
 • Czy świadek pomagał rozwiązać konflikt między małżonkami?
 • Jak w obecności świadka małżonkowie zachowywali się względem siebie?
 • Czy świadek ma wiedzę o tym, że jedna ze stron spotyka się z inną osobą?
 • Czy świadek był świadkiem niestosownych zachowań stron wobec siebie?
 • Jak w obecności świadka małżonkowie zachowywali się względem dzieci?

Nie jest to zamknięty katalog – pojawić mogę się także inne pytania. Wszystkie jednak będą dotyczyć relacji między małżonkami.

image 2

Świadek w sprawie rozwodowej – czy można odmówić?

Krąg osób, które mają prawo odmówić zeznań w charakterze świadka, został ściśle określony w art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego. Prawo to dotyczy wyłącznie:

 • małżonków stron,
 • wstępnych, zstępnych i rodzeństwa małżonków stron,
 • powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia.

Jeżeli jesteś np. przyjacielem jednego z rozwodzących się małżonków, nie będziesz miał podstaw do odmowy składania zeznań. W kontekście świadków w sprawie rozwodowej często pojawia się pytanie, czy przed sądem może zeznawać dziecko stron. Tak, ale tylko wówczas, jeżeli ukończyło ono 17 lat. W przypadku pozostałych małoletnich obowiązuje granica 13 lat.

...
Zespół Legeli