Wniosek o separację – wzór, koszty, dokumenty

Małżonkowie, którym przestało się układać, nie zawsze chcą występować o rozwód. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być separacja. Jak napisać pozew lub wniosek o separację? Kiedy separacja może zostać orzeczona i jakie skutki wiążą się z jej orzeczeniem?

image

Separacja czy rozwód – jaka jest różnica?

Separacja to rozwiązanie przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, to każdy z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie separacji. Warto wiedzieć, że separacja to nie rozwód – są to dwie różne instytucje, między którymi występuje wiele różnic.

Separacja czy rozwód - najważniejsze różnice

Separacja Rozwód
Orzeczenie przez sąd separacji nie oznacza końca małżeństwa. Orzeczenie rozwodu oznacza koniec małżeństwa.
Małżonek pozostający w separacji nie może formalnie zawrzeć nowego związku. Rozwiedziony małżonek może ponownie zawrzeć małżeństwo.
Separacja jest odwracalna – małżonkowie mogą wnieść o zniesienie separacji. Orzeczenie rozwodu definitywnie kończy małżeństwo.
Do orzeczenia separacji wystarczy, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Aby sąd mógł orzec rozwód, konieczny jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Małżonkowie pozostający w separacji mają obowiązek wzajemnej pomocy. Po rozwodzie małżonkowie nie mają obowiązku wzajemnej pomocy.

Rozwód czy separacja? Na to pytanie nie ma właściwej odpowiedzi. To do małżonków należy ocena, czy ich małżeństwo można jeszcze uratować. Jeżeli małżonkowie chcą zyskać czas, aby zastanowić się, jak dalej postąpić, separacja będzie rozsądnym rozwiązaniem.

Między separacją a rozwodem są też pewne podobieństwa. Przykładowo separacja może zostać orzeczona: z winy jednego małżonka, z winy obojga małżonków lub bez orzekania o winie małżonków. Przy separacji możliwe jest też orzeczenie alimentów na rzecz tego małżonka, który swoim zachowaniem nie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego.

image

Gdzie złożyć pozew/wniosek o separację?

Wniosek o separację może złożyć każdy z małżonków. Gdzie złożyć wniosek o separację? Właściwy do jego rozpatrzenia jest sąd okręgowy. Sprawa o separację będzie rozpoznawana przez sąd okręgowy, w którego obrębie:

 • małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania – jeżeli jeden z małżonków wciąż tam mieszka,
 • mieszka pozwany – jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania,
 • mieszka pozwany – jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania,

Nieprawidłowo zaadresowany pozew (wniosek) o separację skutkuje wydłużeniem procedury. Jak długo czeka się na separację? W dużej mierze zależy to od tego, w jakim stopniu dany sąd jest obciążony pracą. Część sądów jest w stanie orzec o separacji już po 30 dniach od złożenia kompletu dokumentów.

Rozróżnia się separację faktyczną od prawnej. Separacja faktyczna ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie żyją razem – prowadzą oddzielne życie. Ten rodzaj separacji poprzedza separację prawną, która jest orzekana przez sąd.

Jak złożyć wniosek o separację i alimenty?

Osoby rozważające separację powinny wiedzieć, że możliwe jest złożenie zarówno wniosku, jak i pozwu o separację. Jeżeli:

 • małżonkowie zgadzają się co do separacji, to składają wniosek o separację – wzór można pobrać ze strony internetowej sądu,
 • tylko jeden małżonek chce separacji, to składa pozew o separację – wzór również można pobrać ze strony internetowej sądu.

W przypadku pozwu konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. Sąd będzie orzekał również o podziale majątku i wskaże, który z małżonków będzie płacił alimenty na rzecz małoletniego dziecka lub dzieci.

Separacja może być rozwiązaniem dla osób wierzących. Prawo kanoniczne nie dopuszcza rozwodu – możliwe jest jedynie rozłączenie. Na rozłączenie pozwala separacja – reguluje ona najważniejsze sprawy dotyczące małżonków, np. kwestie majątkowe.

Pozew o separację – koszty separacji

Aby sąd mógł orzec separację, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego separacja może zostać orzeczona:

 • na podstawie pozwu jednego z małżonków – nie ma znaczenia, czy pozew składa małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego, czy też ten, który swoim zachowaniem się do niego nie przyczynił,
 • na podstawie zgodnego wniosku obojga małżonków – jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy małżonkowie nie mają dzieci.

Ile kosztuje separacja? Zależy to od powyższego rozróżnienia. Jeżeli pozew składa jeden z małżonków, to opłata wynosi 600 zł. Mniej, bo 100 zł, zapłacą małżonkowie składający wspólny wniosek.

Do opłaty, jaką należy wnieść w związku ze złożeniem wniosku o separację, należy doliczyć jeszcze 6 zł za każdą stronę orzeczenia wydanego przez sąd.

Pozew lub wniosek o separację – wzór

Jak przygotować pozew o separację? Wzór powinien pomóc w przygotowaniu takiego pisma. Prawidłowo sporządzony dokument wnioskujący o separację zawiera następujące dane:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku (pozwu),
 • określenie sądu okręgowego, do którego kierowany jest wniosek (pozew),
 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer PESEL) strony,
 • określenie żądania,
 • uzasadnienie wniosku (pozwu).

Wzór pozwu o separację w zakresie żądania z reguły należy tylko wypełnić. Największą trudność małżonkom sprawia napisanie uzasadnienia. Jak przygotować uzasadnienie składanego wniosku?

image

Pozew o separację – uzasadnienie

W uzasadnieniu należy krótko opisać relacje między małżonkami. Przykładowo: małżonkowie mogą się ze sobą kontaktować tylko w sprawach dotyczących wspólnych dzieci, mogą prowadzić osobne gospodarstwa domowe czy mieć inne wizje wspólnej przyszłości.

Osoby, którym napisanie uzasadnienia pozwu o separację przychodzi z trudem, powinny skorzystać z pomocy radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym. Specjalista pomoże w napisaniu pozwu wraz z uzasadnieniem w sposób profesjonalny.

Pozew o separację – jakie dokumenty?

Uzasadnienie to nie wszystko – pozostaje jeszcze kwestia dokumentów, które będą stanowić załączniki do pozwu. Dołączyć do niego należy przede wszystkim odpis skrócony aktu małżeństwa stron oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Do pozwu – w zależności od sprawy i relacji między małżonkami – dołączone mogą zostać też inne dokumenty. Należą do nich m.in. otrzymane od małżonka listy.

...
Zespół Legeli