Regulamin serwisu internetowego Legeli.pl

Aktualizowany dnia 19/08/2020


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Legeli.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 1. Definicje

Przez pojęcia użyte w treści niniejszego Regulaminu należy rozumieć:

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, stanowiący wiążącą umowę pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami,

Serwis – serwis internetowy prowadzony jest przez Labspace sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000831831, posiadający numer NIP: 8952215976 pod adresem internetowym Legeli.pl,

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,

Usługodawca – podmiot świadczący usługi droga elektroniczną i stacjonarnie za pośrednictwem Serwisu,

§ 2. Postanowienia wstępne

Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest spółka Labspace sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000831831, posiadający numer NIP: 8952215976.

Usługodawca jest administratorem i właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem internetowym legeli.pl.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu i stanowi wiążącą umowę pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikami i określa ich prawa i obowiązki oraz zasady korzystania z Serwisu. Skorzystanie z usług Serwisu oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawca a Użytkownikiem.

Z usług Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Usługi świadczone na rzecz Serwisu dostępne są dla nieograniczonego kręgu osób. Usługodawca wskazuje, że niektóre z funkcjonalności Serwisu są dostępne dla osób, które podały dane osobowe w ramach Serwisu i zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.A w przypadku gdy Użytkownik rezerwuje konsultację za pośrednictwem Serwisu, Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas realizacji usługi.

Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą m.in. za pomocą następujących środków komunikacji: Adres poczty elektronicznej: kontakt@Legeli.pl

§ 3. Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z usług Serwisu, jest spełnienie przez Użytkownika minimalnych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego oraz sprzętu komputerowego (w zależności od wybranej formy komunikacji):

sprawny komputer, tablet lub smartfon wraz z kamerą, mikrofonem i słuchawkami,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

szybkie łącze internetowe o przepustowości minimum 1 Mb/s,

aktualną wersję przeglądarki internetowej z włączona obsługa plików cookies i Java Script.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie Użytkownika, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu.

§ 4. Informacje ogólne

Przeglądanie oferty Serwisu oraz korzystanie z oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług nie wymaga zakładania konta przez Użytkownika.

Ceny podane w serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie dokonania zamówienia usługi, zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego regulaminu.

§ 5. Usługi

Usługi świadczone przez Serwis mają charakter nieodpłatny lub odpłatny.

Za usługi o charakterze nieodpłatnym uznaje się:

Przeglądanie Serwisu, w tym dostęp do informacji w serwisie i informacji na temat zakresu świadczonych usług oraz odpłatności za Usługi,

Otrzymanie wyceny usługi

Konsultacje telefoniczne i mailowe mające na celu przygotowanie oferty szczegółowej i pozyskanie dodatkowych informacji do udostępnienia raportu wstępnego zgodnie z § 5 pkt 2b.

Serwis w ramach usługi odpłatnej świadczy:​

Umożliwienie przeprowadzenia konsultacji telefonicznej lub mailowej ze Specjalistą.

Przygotowanie wybranego dokumentu.

Z uwagi na fakt, iż Usługodawca podejmuje ciągłe działania mające na celu rozwój Serwisu, szczegółowy zakres możliwości, oferowanych w ramach Serwisu może ulegać zmianie. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby rozwój Serwisu nie wpłynął w istotny sposób na korzystanie z dostępnych funkcjonalności Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość dokonywania zmian w ramach Serwisu, w tym również zmian w zakresie interfejsu, UX (user-experience), sposobu działania poszczególnych usług w ramach Serwisu, możliwości jakie daje Serwis.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, związane z możliwością korzystania z Serwisu w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania okresowych prac serwisowych, o których będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Użytkowników, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Serwisu przez dłuższy czas. Informacja o planowanych pracach serwisowych będzie przekazywana Użytkownikom bezpośrednio w ramach Serwisu.

Niezależnie od usług opisanych powyżej, Użytkownicy mogą zapisać się na newsletter, który wysyłany jest przez Operatora. Zapisanie się na newsletter uznawane jest za wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460.). Usługodawca wskazuje, że w treści newsletterze mogą znajdować się komunikaty marketingowe i promocyjne, w tym również dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca wskazuje, że wysyłka newslettera następuje w wybranym przez Usługodawcę terminie i Usługodawca nie jest zobowiązany do regularnego dostarczania treści Użytkownikom.

§ 6. Zamówienie i realizacja Usługi

Skorzystanie z usług Serwisu realizowane jest poprzez:

wypełnienie ankiety wstępnej,

uzupełnienie podstawowych informacji, w tym adres poczty elektronicznej oraz ewentualne wpisanie celu konsultacji lub innej wiadomości do specjalisty,

dokonanie płatności

zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Na podane przez Użytkownika dane kontaktowe Serwis prześle zamówiony produkt lub wykona opłaconą konsultację.

Serwis zastrzega sobie prawo do braku wykonania usługi, jeśli:

Użytkownik nie przekaże wszystkich wymaganych informacji w ankiecie wstępnej,

Użytkownik nie spełni wymogów formalnych.

Użytkownik nie dokona płatności, w przypadku zamówienia usługi płatnej.

§ 7. Odstąpienie od Umowy

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi.

W celu odwołania usługi przez Użytkownika, Użytkownik informuje o tym Serwis za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres wskazany w niniejszym Regulaminie, korzystając z adresu poczty elektronicznej podanego uprzednio w ramach Serwisu.

Usługodawca wskazuje, że w związku z tym, że usługa świadczona jest drogą elektroniczną, możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jest wyłączona, stosownie do postanowień przepisu art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495), który stanowi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Usługodawca informuje Użytkownika o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu, czyli po otrzymaniu raportu wstępnego.

§ 8. Bezpieczeństwo i zagrożenia

Serwis dokłada wszelkich starań aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zapewniając po stronie Serwisu bezpieczeństwo.

W zakresie bezpieczeństwa danych, serwis stosuje politykę prywatności dostępną na stronie Serwisu.

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, serwis stosuje zasady bezpieczeństwa informatycznego.

W zakresie bezpieczeństwa świadczonej usługi, Serwis podejmuje aktywne działania prowadzone w celu oceny jakości świadczonych usług.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, takie jak wirusy, rootkity, programy szpiegujące, ransomware, spyware. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością zainfekowania urządzenia Użytkownika rekomendowane jest:

zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik,

aktualizowanie systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu,

unikanie łączenia się za pomocą urządzenia z publicznie dostępnymi sieciami wi-fi,

nieudostępnianie urządzenia osobom trzecim.

§ 9. Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Reklamacje należy składać:

pisemnie na adres Usługodawcy podany w treści niniejszego Regulaminu,

pocztą elektroniczną na adres usługodawcy podany w treści niniejszego Regulaminu.

W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien wskazać w jej treści:

adres poczty elektronicznej podany w związku z korzystaniem z Serwisu,

opis zgłaszanych zastrzeżeń, wraz z opisem okoliczności i datą wystąpienia,

zakres żądania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją.

Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Użytkownikowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach zgłoszenia, chyba że Użytkownik zażąda innej formy, przekazując odpowiednie informacje do wypełnienia tej formy odpowiedzi.

§ 10. Dane osobowe w Serwisie internetowym

Administratorem Danych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca, tj. Labspace sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000831831, posiadający numer NIP: 8952215976

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w treści polityki prywatności zamieszczonej na stronie serwisu.

Usługodawca wskazuje, że zakres czynności, w związku z którymi jest Administratorem Danych obejmuje w szczególności techniczne kwestie związane z funkcjonowaniem serwisu i zarządzaniem nim.

§ 11. Odpowiedzialność

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za świadczenie usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązuje się w szczególności do:

przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących Usługodawcy oraz poszanowania dóbr osobistych innych Użytkowników,

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników,

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań stanowiących nieuprawnioną ingerencję w Serwis (w tym jego struktury bazodanowe oraz narzędzia programowe), w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu lub utrudnianiu dostępu do Serwisu innym Użytkownikom,

niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem Aplikacji na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników.

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Serwis umożliwiał świadczenie usług wysokiej jakości. Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Serwisu, które wynikają z działania siły wyższej, w szczególności obejmującej powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, sztormy, śnieżyce, ulewy, oraz inne katastrofy naturalne, działania wojenne, rozruchy lub zamieszki.

§ 12. Prawa autorskie

Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Serwisu i zamieszczonych w jej ramach materiałów przysługują Usługodawcy z wyłączeniem materiałów dostarczonych i przekazanych przez Specjalistów celem publikacji znajdujących się na ich profilach. Usługodawca jest uprawniony do zawarcia i wykonania postanowień Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca oświadcza, że zawarcie oraz wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich (w tym podmiotów powiązanych z Usługodawcą), w tym własności intelektualnej, ani jakichkolwiek umów zawartych przez Usługodawcę z osobami trzecimi.

Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu oraz wszelkie prawa związane z Serwisu (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Usługodawcy. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego Regulaminu Strony ustalają, że niniejszy Regulamin ma na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, nie zaś przeniesienie autorskich praw majątkowych do Serwisu.

§ 13. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl.

W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.phome.chooseLanguage

W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Użytkownik będący konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: kontakt@Legeli.pl

Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania Użytkowników. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pełne dane akceptanta płatności: Labspace sp. z o.o., Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław, KRS: 0000831831, NIP: 8952215976.

Masz pytanie?

Nie znalazłeś tego, czego szukasz lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień? Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Zadzwoń do nas

(+48) 539-470-002

Napisz do nas

kontakt@legeli.pl